Aktivera dig

Gå med i styrelsen, i ett utskott eller bli funktionär för den bästa nationsupplevelsen!

För att bli aktiv på Nylands Nation är det bara att dyka upp på sitser, klubbkvällar och annat program. Bäst är att gå med i något utskott eller annars bara umgås och ge en hjälpande hand här och där. Vill du bli riktigt engagerad kan du ställa upp för val till någon av styrelse- eller funktionärsposterna. Dessa väljs på valmötet i december. Kom ihåg att du även kan vara aktiv utan att ha någon ansvarspost.

 

För en styrelsepost eller funktionärspost förutsätts att du:

  1. är Nylänning (ordinarie eller extra medlem),
  2. är engagerad och villig att lägga ned tid på arbete samt,
  3. inte är rädd att få en mängd nya vänner och underbara minnen för livet!

Styrelsen består av 11 poster inklusive ordförande. Vissa poster är lite mera arbetsdryga än andra men arbetet du lägger ner betalar sig garanterat åter på många olika sätt. Styrelsens medlemmar väljs bland ordinarie och extra medlemmar för det kommande kalenderåret vid nationens valmöte. I styrelsen skall ordinarie medlemmar utgöra majoritet. Styrelsen sammanträder en gång i veckan under studieåret. Posterna i styrelsen är: Ordförande, Sekreterare, Informationssekreterare, Kontaktsekreterare, Chefredaktör, Kulturutskottets ordförande, Programutskottets ordförande, Skattmästare, QF, Klubbmästare samt Tutor.

Ordförande

Ordföranden fungerar som spindeln i nätet, håller i trådarna under året och ser till att allt fungerar på nationen. Till uppgifterna hör att leda styrelsearbetet och representera nationen i förvaltningsrådet för Byggnads- och restaureringsfonden. Arbetet är drygt och förutsätter ett stort engagemang och mycket tid. För ordförandeposten har ofta valts en person med tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Sekreterare

Sekreteraren sitter med på alla styrelsemöten samt nationsmötena. Till uppgiften hör att föra protokoll under möten samt att skriva fullmakter. Arbetet är viktigt och förutsätter noggrannhet. Tidsmässigt är arbetet inte särdeles arbetskrävande. Posten kan fungera som en utmärkt inkörsport till allt som händer och sker på nationen eftersom sekreteraren alltid vet vad som händer och sker.

Informationssekreterare

Informationssekreterarens arbete går ut på att hålla medlemmarna informerade om vad som händer och sker på nationen - kort sagt PR! Till uppgifterna hör att veckovis skicka ut infomail om vad som är aktuellt på klubben. Viktigaste uppgiften är framför allt att se till att medlemmarna får korrekt och bra information om allt som händer på nationen från fester till kulturprogram så att alla som vill hänga med säkert vet var och när de skall vara samt vem de bör kontakta. Denna post går att kombinera med studier, eftersom infosekreteraren har ett utskott som vid behov kan hjälpa till.

Kontaktsekreterare

Kontaktsekreteraren arbetar med upprätthållandet av kontakterna till övriga studentföreningar och nationer såväl i Finland som utomlands. Till arbetet hör inte enbart korrespondens, utan också organisering av landskapsresan som går av stapeln under stipendiatveckan på våren. Arbetet är tidvis till och med stressigt, men samtidigt är det väldigt belönande att se hur roligt alla har det och till sin hjälp har kontaktsekreteraren ett utskott. Denna post går också utmärkt att sköta vid sidan av studierna.

Programutsokttets ordförande

Programutskottets ordförande ansvarar såsom namnet redan skvallrar om för programmet på nationen samt idrottsverksamheten! PU får gärna vara ett party-animal som helst av allt både festar gärna och mycket. Programutskottets ordförande ansvarar för att gäddan tillverkas för gäddfesten på hösten, och fungerar som gäddpräst på gäddbegravningen på våren (medaljvarning!). På sommaren då alla håller paus från nationen samlar PU ihop nylänningar till en sommarfest.

Skattmästare

Posten som skattmästare är trevlig och kräver lagom mycket engagemang. I början av året skall skattmästaren göra upp en budget för årets verksamhet, och sedan följa upp den under årets gång. Det är skattmästaren som sitter och tar emot gästerna inför sitserna och tar betalt. Dessutom skall skattmästaren inventera nationsservisen 2 gånger/år. För posten krävs inte att du är ekonomie studerande, det räcker bra om du som person är välorganiserad och systematisk. Arbetet går utmärkt att kombinera med studier och är sällan stressigt.

Kulturutskottets ordförande

Kulturutskottets ordförande värnar om nylänningarnas kulturella välbefinnande. Med hjälp av sitt utskott ordnas kulturprogram av alla de slag. Operakväll, filmkvällar, muséumbesök samt olika slags exkursioner och konstutställningar hör till KU: s bord. KU sköter också nationens konstsamling och äldre inventarier, upprätthåller kartotek över nationens samlingar och sitter med i nationens konstkommitté.

Chefredaktör

Chefredaktör för tidningen Terra Nova är en av de mest självständiga styrelseposterna. Terra Nova är Nylands nations språkrör och kommer ut 5-6 gånger per år. Chefredaktören är ansvarig för att få ihop en tidning med såväl festinslag som sakinnehåll. Också denna post går mycket bra att kombinera med studier. Till sin hjälp har Chefredaktören en redaktionssekreterare och ett utskott.

Klubbmästare

Klubbmästaren är en av de allra mest älskade posterna. Klubbmästaren är personen som håller nylänningarnas strupar fuktiga, lynnen goda samt minnen dimmiga. Klubbmästaren ansvarar för klubbens bar med hjälp av sitt utskott som för tillfället ledigt kan sägas vara det mest populära på nationen. Arbetet kräver en del tid, men festkvantiteten som erbjuds är enorm och klubbmästaren är oersättlig. Klubbmästaren skall du kontakta ifall du är intresserad av att hyra nationens klubbutrymmen.

QF

På tom mage hålls inte humöret särdeles länge på topp. Styrelseposten QF (qvinnlig funktionär) åtgärdar detta på nolltid eftersom hen har till uppgift att ansvara för maten som serveras under festerna! Med mätta magar är allting roligt och QF är precis som klubbmästaren alldeles oersättlig! Tillsammans med sitt utskott så fyller hen hungriga nylänningars magar med kräftor, chokladkakor, höna - ja fast vad! För posten krävs främst organisationsförmåga samt entusiasm och intresse för mat. Köket är garanterat också det ställe där ALLT som händer på nationen diskuteras och det ställe där man snabbast lär känna de flesta på nationen.

Tutor

Sist men inte minst har vi posten Tutor. Tutorns huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya medlemmar till nationen. Tutorn ordnar även Abi-middagen i maj samt gulisintagningen på hösten och åker runt i olika gymnasier på informationstillfällen för abiturienter. Tutorn är den person på nationen som man kan kontakta då det finns något man funderar över, det finns inga dumma frågor! Posten har såsom många av de andra posterna tidpunkter då det krävs mer arbete men även tidpunkter då posten är mindre arbetsdryg. Främst krävs kännedom om nationen samt en gedigen vilja att lära känna människor och ja, att festa. Arbetet sköts tillsammans med ett utskott på 2-3 personer.

Förutom styrelseposter finns också en del funktionärsposter som skall fyllas! Posterna är prima för personer som känner att de kanske inte vill engagera sig till den grad att bli styrelsemedlem men ändå känner att utskottsverksamhet kanske är lite i underkant.

Funktionärsposterna är följande: historiograf, arkivarie, festmarskalk, klubbhövding (sångledare), redaktionssekreterare, stipendiesekreterare, bibliotekarie, intendent, fanbärare, ordenssekreterare, dataansvarig samt bostadssekreterare och sist men inte minst musikansvarig!

Blev du intresserad eller vill du veta mera? Antingen kan du kontakta vem som helst ifrån styrelsen eller styrelsebildaren som väljs på nationsmötet i november. Får du inte tag på någon av oss, kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till alla finns på hemsidan.