Aktivera dig

Gå med i styrelsen, i ett utskott eller bli funktionär för den bästa nationsupplevelsen!

AKTIVERA DIG

Gå med i styrelsen, i ett utskott eller bli funktionär för den bästa nationsupplevelsen!

För att bli aktiv på Nylands Nation är det bara att dyka upp på sitser, klubbkvällar och annat program. Bäst är att gå med i något utskott eller annars bara umgås och ge en hjälpande hand här och där. 

Vill du bli riktigt engagerad kan du ställa upp för val till någon av styrelse- eller funktionärsposterna. Dessa väljs på valmötet i december. Kom ihåg att du även kan vara aktiv utan att ha någon officiell ansvarspost. 

För en styrelsepost eller funktionärspost förutsätts att du:

  1. är Nylänning (inskriven ordinarie eller extra medlem),
  2. inte är rädd att få en mängd nya vänner och underbara minnen för livet!

Nedan hittar du information om styrelseposter, funktionärsposter och utskott. Ifall du är intresserad av någon post kan du kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

STYRELSEPOSTER

Styrelsen består av 11 poster inklusive ordförande. Styrelsens medlemmar väljs bland ordinarie och extra medlemmar för det kommande kalenderåret vid nationens valmöte. I styrelsen skall ordinarie medlemmar utgöra majoritet. Styrelsen sammanträder en gång i veckan under studieåret. 

Ordförande

Ordföranden fungerar som spindeln i nätet, håller i trådarna under året och ser till att allt fungerar på nationen. Till uppgifterna hör att leda styrelsearbetet och representera nationen i förvaltningsrådet för Byggnads- och restaureringsfonden, konstkommittén samt fungera som ombudsman för Lucius-orden. 

Sekreterare

Sekreteraren sitter med på alla styrelsemöten samt nationsmöten. Till uppgiften hör att föra protokoll under möten samt att skriva fullmakter. 

Informationssekreterare

Informationssekreterarens arbete går ut på att hålla medlemmarna informerade om vad som händer och sker på nationen! Informationssekreteraren leder även informationsutskottets arbete. 

Kontaktsekreterare

Kontaktsekreteraren arbetar med upprätthållandet av kontakterna till övriga studentföreningar och nationer såväl i Finland som utomlands. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill träffa nya vänner över nationsgränserna. Kontaktsekreteraren leder även kontaktutskottets arbete

Programutskottets ordförande

Programutskottets ordförande ansvarar såsom namnet redan skvallrar om för programmet på nationen. Programutskottets ordförande ansvarar för att gäddan tillverkas för gäddfesten på hösten, och fungerar som gäddpräst på gäddbegravningen på våren. Programutskottet hjälper programutskottets ordförande.   

Skattmästare

Skattmästaren ansvarar för nationens dagliga ekonomi. För posten krävs inte att du är ekonomie studerande, det räcker bra om du som person är välorganiserad och systematisk. Förutom styrelseposten sitter skattmästare även i Förvaltningsrådet för BRF. Skattmästeriet stöder skattmästaren i sitt jobb. 

Kulturutskottets ordförande

Kulturutskottets ordförande värnar om nylänningarnas kulturella välbefinnande. Med hjälp av sitt utskott ordnas kulturprogram av alla de slag. Operakväll, filmkvällar, muséumbesök samt olika slags exkursioner och konstutställningar hör till KU: s bord. KU sitter även med i nationens konstkommitté.

Chefredaktör

Chefredaktören är ansvarig för att skapa nationens medlemstidning Terra Nova, med reportage om det som händer på nationen och andra ämnen som intresserar nylänningarna. Till sin hjälp har Chefredaktören en redaktionssekreterare och en egen redaktion.

Klubbmästare

Klubbmästaren är en av de allra mest älskade posterna. Klubbmästaren är personen som håller nylänningarnas strupar fuktiga, lynnen goda samt minnen dimmiga. Klubbmästarens arbete stöds klubbmästeriet på nationen. 

QF

Tillsammans med sitt utskott QFeriet så fyller hen hungriga nylänningars magar med kräftor, chokladkakor, höna - ja fast vad! Bästa festen är alltid i köket.

Tutor

Tutorns huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya medlemmar till nationen. Tutorn ordnar även Abi-middagen i maj samt gulisintagningen på hösten och åker runt i olika gymnasier på informationstillfällen för abiturienter. Tutorn leder även tutorutskottets arbete

 

FUNKTIONÄRSPOSTER

Förutom styrelseposter finns också en del funktionärsposter som skall fyllas! Det finns olika sorter av funktionärsposter som passar mera eller mindre erfarna medlemmar, ta och bekanta dig med dem här nedan. 

Kurator

En mera erfaren medlem som fungerar som rådgivare till styrelsen och en bro mellan studentverksamheten och nationens olika organ. Kuratorn uppehåller även kontakten till de andra nationernas kuratorer, diverse samarbetsorgan och universitetet. Kuratorn är ordförande för nationens ordningsutskott. Du kan alltid ta kontakt med kurator ifall det finns något du undrar över! Kuratorn väljs för tre år i sänder.

Kamrer

Kamrer förvaltar nationens egendom samt långsiktiga ekonomi. Kamrer väljs bland nationens mera erfarna medlemmar och fungerar som sekreterare för finansrådet, sitter i Förvaltningsrådet för byggnads- och restaureringsfonden och FNAB. Kamrer gör även upp nationens bokslut. Kamrer väljs för tre år i sänder.

Bostadssekreterare

Bostadssekreterare håller reda på nationens kölistorna för nationens bostäder och operativa beslut om bostäder. Bostadssekreterare leder även arbetet för FNAB. Bostadssekreteraren väljs för två år i sänder.

Dataansvarig

 Dataansvarig ser till att nationens it-infrastruktur, t.ex. hemsidan, nätet och printern, fungerar. 

 

Fanbärare

Fanbäraren ansvarar för det att nationen hissar den finska flaggan på de allmänna flaggdagarna. Utöver detta bär fanbäraren in den nyländska fanan och finska flaggan in i Vikingasalen under våra mer högtidliga fester, så som årsfesten och gäddfesten.

Festmarskalk

Festmarskalken håller i trådarna för att ordna årsfesten och gäddfesten. Festmarskalkerna ser till att vi får njuta av god mat, gott sällskap och att festsalen är dekorerad.

Historiograf

Historiografen leder arbetet för att skriva en årsbok om nationens verksamhet. Förutom årsboken hjälper historiografen till med dokumenteringen av nationens verksamhet under året. 

Intendent

Intendenten ser till att nationens utrymmen är i skick att användas. Intendenten gör små reparationer i våra utrymmen så att vi får njuta av ett snyggt nationshus. Intendenten väljs för två år i sänder.

Klubbhövding

Klubbhövdingen leder sången och ansvarar för att det är bra stämning under sitsen.

Nationsfotograf

Nationsfotografen ser till att de viktigaste stunderna finns att minnas för nationens medlemmar genom att ta bilder på nationens evenemang. 

Redaktionssekreterare

Redaktionssekreteraren korrekturläser TN och ser tillsammans till med chefredaktören att tidningen publiceras. 

Stipendiesekreterare

Stipendiesekreteraren tar emot stipendieansökningarna och sammankallar stipendienämnderna som gör förslag till utdelningen av nationens stipendier. Stipendiesekreteraren fungerar som sekreterare på De Äldres Råds möten. Stipendiesekreteraren väljs för två år i sänder.

Jämlikhetsansvarig

Jämlikhetsansvarig jobbar för att nationen ska vara så jämlik som möjligt. Till uppgifterna hör att uppdatera och se över verkställandet av nationens jämlikhetsplan. 

Alumnverksamhetens ordförande

Alumnverksanhetens ordförande ansvarar för alumnverksamheten vid Nylands Nation. Alumnverksamheten finns till för att upprätthålla sociala kontakterna mellan och inom nationsgenerationerna. Alumnverksanhetens ordfröande leder Alumnkommiténs arbete. 

 

UTSKOTT 

Utskottverksamheten är ett bra sätt att komma med i nationsverksamheten. I utskotten stöder man styrelsemedlemmar eller funktionärer i utvecklandet och utförandet av verksamheten.

Skattmästeriet

Skattmästeriet jobbar tillsammans med skattmästaren för att förvalta den operativa ekonomin. 

QF:eriet

QF:eriet hjälper till i köket före, under och efter nationens evenemang.  

Klubbmästeriet

Klubbmästeriet sköter serveringen av drycker under nationens evenemang.  

Kontaktutskottet

Kontaktutskottet arbetar tillsammans med kontaktsekreteraren för att upprätthålla kontakten med våra vännationer och -föreningar. Till det här hör bl.a. organisering av sovplatser och program för utländska vänner under årsfestveckan och Gäddfesten. 

Informationsutskottet

Informationsutskottet arbetar tillsammans med infosekreteraren för att upprätthålla nationens media- och informationskanaler. Till informationskanalerna hör bla. instagram, hemsidan och  anslagstavlan.  

TN-Redaktionen 

Redaktionen skriver artiklar och framställer annat material för nationens tidning Terra Nova. Redaktionen arbetar tillsammans med chefredaktören och redaktionssekreteraren. 

Kulturutskottet

Kulturutskottet arbetar tillsammans med kulturutskottets ordförande för att planera och organisera kulturevenemang för nylänningar.  

Programutskottet

Programutskottet arbetar tillsammans med programutskottets ordförande för att planera mångsidigt och påhittigt program för nylänningar. 

Tutorutskottet

Tutorutskottet arbetar tillsammans med tutorn med rekrytering av nya medlemmar. Till arbetet hör bl.a. att representera nationen på olika gulisevenemang. 

Alumnkommittén

Alumnverksamheten finns till för att upprätthålla sociala kontakterna mellan och inom nationsgenerationerna. Alumnkommittén ordnar evenemang och program för nationens alumner.  

Stipendienämnden

Stipendienämnden behandlar stipendieansökningarna för studiestipendierna och gör ett förslag för deras utdelning till De Äldres Råd.