Dataskyddsbeskrivning för stipendier

Den registeransvarige

Nylands Nation, FO-nummer 1584503-0
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors
050 469 8553
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson

Nationen kanslist Nika Junker
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors
050 469 8553
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Register upprätthållna

Stipendiehanteringsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter sparas i nationens register för följande ändamål: behandling av stipendieansökningar, behandling av beviljade understöd samt betalning och rapportering till stipendiater. Personuppgifter samlas för behandling av ansökningar enligt samtycke med den sökande. Nationen har skyldighet att samla in personuppgifter på beviljade stipendium för myndighetsanmälningar (Skatteverket, Lantbrukarnas Pensionsanstalt).

Registrets uppgiftsinnehåll

För personer som ansökt om stipendium sparas följande uppgifter i nationens register: namn, akademisk grad, personnummer, adress, telefonnummer, studieprestationsutdrag, ekonomisk situation och e-postadress. I registret ingår personnummer för huvudsökanden samt för de medlemmar av arbetsgruppen åt vilka man planerar att betala personligt understöd. Födelsedatumen för alla som inkluderas i ansökan sparas för identifiering av individerna. Med ansökan sparas i registret också: forskningsplan, publikationsförteckning och CV (vissa ansökningar) samt rekommendationsbrev (vissa ansökningar).

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter uppges av sökanden själv.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU

Understödsansökningar får handläggas av nationens stipendiesekreterare, stipendienämnd, forskarstipendienämnd, kurator, De Äldres Råd och därtill administratören för det elektroniska registret. Beviljade understöd behandlas av nationens kansli och kamrer. Beviljade understöd publiceras i en annons i Hufvudstadsbladet och på nationens årsfest. (Namn, forskningsrubrik och beviljat belopp). Understöd och understödsmottagare (inkl. personuppgifter) meddelas till skattemyndigheterna och vid behov till LPA eller andra myndigheter. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES. Alla personer som har tillgång till uppgifterna är bundna till tystnadsplikt.

Förvaring av uppgifter

Personuppgifter förvaras en skälig tid efter evenemanget.

Personuppgifter förvaras på nationen 2 år efter det att ansökan har lämnats in. Uppgifter om beviljade understöd (namn, forskningsrubrik och beviljat belopp), sparas i 10 år. Om en lag eller förordning kräver en längre förvaringstid följs den lagstadgade förvaringstiden

Huvudprinciper för skyddandet av registren

Manuellt material förvaras i ett låst skåp i Nationens kansliutrymmen.

Registret över utdelade stipendier sparas på kansliets dator. Genom användarnamn och lösenord har endast stipendiesekreterare och kanslisten tillgång till registret.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Kontrollen är avgiftsfri. Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om korrigering bör göras egenhändigt till nationens stipendiesekreterare (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller adressen Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors).

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering eller ett beslut som har rättslig eller annan väsentlig inverkan på personen. Den registrerade har rätt att kräva att informationen behandlas av en fysisk person samt rätt att bestrida det beslut som fattats. Nationen använder inte automatiserat beslutsfattande i sin verksamhet.

Ifall personuppgifterna behandlas enligt avtal eller enligt samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och att överföra informationen i ansökan. Stipendiaten har dock inte rätt har kräva dataöverföring då handläggningen sker på basis av berättigat intresse (man får beviljning), till skillnad från de fall då uppgifter behandlas på basis av avtal eller samtycke.

Nationen kan på skriftlig begäran avföra personens uppgifter från registret ifall ett av följande kriterier uppfylls:

  • personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller för vilka de annars behandlats,
  • den registrerade återkallar det samtycke vilket behandlingen grundar sig på, och det finns inget annat lagligt skäl för informationen,
  • personuppgifter har behandlats i strid med lag eller god sed.

Alla registrerade har rätt att lämna ett klagomål eller kontakta tillsynsmyndigheterna

I frågor gällande registrering av personuppgifter kan du rikta dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Nylands Nation, Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors.

Dataskyddsbeskrivning för nationen

Den registeransvarige

Nylands Nation, FO-nummer 1584503-0
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors
050 469 8553
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson

Nationen kanslist Nika Junker
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors
050 469 8553
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Register upprätthållna

Medlemsregister, anmälningsregister för evenemang

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den registrerades samtycke. Nationen har skyldighet att samla in personuppgifter i enlighet med föreningslagen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är åtgärder i anslutning till ordnandet av det evenemang för vilket personuppgifterna har samlats in. Arkiv

Registrets uppgiftsinnehåll

Följande uppgifter sparas i nationens medlemsregister: namn, adress, telefonnummer, fakultet eller högskola, nationsaktivitet och e-postadress. Med anmälan till evenemang sparas information om namn, e-postadress, specialkost, medlemskap i nationen samt önskemål om bordssällskap i anmälningsregistret.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter uppges av personen själv.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU

Medlemsansökningar får handläggas av kanslist, kurator och nationens styrelse. Kurator, kanslist och kamrer har tillgång till registret. Medlemmarnas adressuppgifter utlämnas till tryckeriet som skickar ut medlemstidningen.

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Förvaring av uppgifter

Personuppgifter förvaras en skälig tid efter evenemanget.

Om lag eller förordning kräver en längre förvaringstid följs den lagstadgade förvaringstiden.

Huvudprinciper för skyddandet av registren

Fysiskt material förvaras i nationens kansliutrymmen.

Medlemsregistret förvaras elektroniskt. Endast ovan namngivna personer har rätt att använda registret. För att komma åt uppgifterna krävs användarnamn och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Kontrollen är avgiftsfri. Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om korrigering bör göras egenhändigt till nationens kansli (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller adressen Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors).

Ifall personuppgifterna behandlas enligt avtal eller enligt samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke.

Nationen kan på skriftlig begäran avföra personens uppgifter från registret ifall ett av följande kriterier uppfylls:

  • personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller för vilka de annars behandlats,
  • den registrerade återkallar det samtycke vilket behandlingen grundar sig på, och det finns inget annat lagligt skäl för informationen,
  • personuppgiften har behandlats i strid med lag eller god sed.

Alla registrerade har rätt att lämna ett klagomål eller kontakta tillsynsmyndigheterna.

I frågor gällande registrering av personuppgifter kan du rikta dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Nylands Nation, Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors.

Husets historia

Den Liljenstrandska gården 1883 – Egen härd är guld värd

Blåa hallen
Blåa hallenFoto: Kimmo Levonen

Vid ett samkväm efter Studenthusets invigning i Helsingfors hösten 1870 uttalade Nyländska avdelningens kurator Axel Olof Freudenthal en förhoppning om att de nyländska studenterna en dag skulle ha ett eget hus i likhet med sina studentfränder i Uppsala. Freudenthal hade under sin studietid bekantat sig med olika nationshus i Uppsala och hade också redan år 1859 presenterat dessa för sina avdelningskamrater i en artikel i avdelningens handskrivna tidning Nylands Dragon. Freudenthals initiativ till ett eget nyländskt nationshus var ett avståndstagande från det ökade fennomanska inflytandet i studentkårspolitiken, därtill bidrog Studenthusets fennomanska bildprogram till att fjärma de svekomanska nylänningarna från bygget. Freudenthal kan gott kallas nationshusprojektets "andliga fader". De nyländska studenterna igångsatte en penninginsamling till förmån för en nationshusfond år 1871 genom att uppföra ett spex ”Fridens undergång”, i vilken bl.a. den nyländska studenten Albert Edelfelt skådespelade.

Läs mer: Husets historia

Etikett

Årsfestetikett

En gång i året, närmare bestämt i april firar Nationen sin årsfest. Det handlar om årets höjdpunkt, som varje nylänning med självaktning skall kämpa om att få en plats till. Vi klär upp oss, hedrar minnen och traditioner, beter oss belevat men har samtidigt roligt!

Innan själva middagen (och cocktailserveringen) är det solenn akt. Det är meningen att alla gäster skall komma redan då för att hedra talarna med sin närvaro, bevittna utdelningen av stipendier och komma i feststämning.

Entré och cocktailservering

En frackfest brukar börja med cocktailservering och det är artigt att infinna sig i tid. Vid entrén, huvudingången till nationshuset, överlämnar man sina ytterplagg till garderoben och går sedan uppför trappan till Skattmästarens bord. Där visar man upp kvittot på betald fest och får sitt namn kontrollerat på listan. Det är också nu man erhåller sitt supékuvert där program, meny och danskort ingår. Sedan är det dags att bege sig uppför trappan till Blå Hallen där det är sedvanligt att cocktailen serveras. Det är artigt att hälsa på Nationens Qvinnliga Funtionär (QF) och Kurator (jämförbara med värdinna och värd) som står i trappan och eventuellt festmarskalken. Med sitt cocktailglas i handen kan man sedan fritt flanera runt Blå Hallen och mingla med de övriga gästerna. Det är en god idé att i detta skede bekanta sig med placeringskartan för att få reda på vem som är ens bordsdam eller -kavaljer och var i salen man kan finna sin plats!
. Om det är någon som man inte känner från tidigare så kan man finkänsligt ta reda på vem det är för att sedan kunna marschera in par om par med rätt dam/kavaljer. Man klagar inte över vem man blivit placerad bredvid, och man går absolut inte och börjar ändra på placeringen – detta gäller samtliga fester! Bordsdamerna kan inte förvänta sig att bli bjudna på sprit av sin kavaljer, men kan förvänta sig ett civiliserat umgänge och uppmärksamhet samt den första dansen.

Middagen

När kavaljeren leder in sin bordsdam till matsalen så bjuder han henne sin högra arm, som damen fattar lätt innan de tillsammans tågar in och ställer sig framför sina platser vid bordet. Ifall damen bär handskar skall hon avlägsna dessa i god tid före intåget till matsalen. När alla gästerna har funnit sina platser så dunkar festmarskalken med sin ceremonistav i golvet invid dörren och presenterar därefter hedersgästerna som sedan inträder i tur och ordning. När inspektor bjuder QF stolen skall alla kavaljerer i salen bjuda sina damer att sitta. Kavaljeren drar då ut hennes stol med höger hand samtidigt som han bjuder henne stöd med vänstra handen.

Man rör inte snapsen förrän den är insjungen, dvs. först efter att "Helan går" är sjungen. Detsamma gäller även för vinet och punschen, dessa rörs inte förrän de är insjungna. Om vatten finns tillgängligt så är det fullt tillåtet att dricka detta när törsten blir till besvär. Det är Klubbhövdingen som leder sången och ingen annan, med undantag för inledningen till "Helan går" som sjungs av Kurator. Kurator är inte vald till denna uppgift på basen av sin sångröst, men skall dock alltid hedras för sin vackra sång! Tal hålls alltid av Inspektor, Kurator och klubbmästare. Vill man framföra tal, sånger eller liknande så skall man rådgöra med festmarskalken eller klubbhövdingen i god tid före middagen. Kom ihåg att ett långt tal sällan är roligt...

Det är också viktigt att skåla rätt för att undvika allmän yrsel vid bordet. Detta görs på följande sätt: man höjer sitt glas till tredje skjortknappen och ser den man skålar med i ögonen. Man skålar alltid vid bordet först med sin bordsdam/-kavaljer sedan med damen till vänster (i damernas fall herren till höger) och sedan med damen/herren mittemot. Samma procedur upprepas efter att man druckit.

Till förrätten hör snaps, till huvudrätten vin och till kaffet nyländsk punsch. Till alla dessa olika drycker hör skilda sånger som står skrivna i Nationens sångbok. I sångboken får man även skriva eller ta emot hälsningar som man önskar. Alla vid bordet börjar äta samtidigt. Ofta sker det först efter att QF börjat eller gett tillåtelse därtill. Man börjar alltid med de yttersta besticken och arbetar sig sedan inåt, rätt för rätt. Om man vill beställa in mera dricka kallar man på eller vinkar till sig servitören, all form av vissling är opassande. Man stiger inte heller upp mitt under middagen för att gå och prata med folk vid ett annat bord (eller göra något ännu värre). Konversationen vid bordet är en naturlig del av middagen och man får ta sitt sunda förnuft till hjälp och därmed inse att skvaller, sjukdomar, snuskhistorier och oaptitliga beskrivningar är oartiga vid en fin middag.

Dansen

Dansen börjar efter middagen då borden har städats undan. Festmarskalken visar hur danserna går. Först går inspektor och QF, sedan Kurator med dam/kavaljer och därefter övriga hedersgäster med sina damer respektive kavaljerer. Bordskavaljeren och -damen är danspartners för polonäsen och den därefter följande valsen. Mignonen brukar dansas med herren/damen på andra sidan och pas de quatre med herren/damen mittemot. Man antecknar sina namn på varandras danskort, så att inga missförstånd sker om vems tur det är.

Eftersläpp

Eftersläppet hålls på klubben dit man går yttre vägen så att inga kläder glöms kvar i Karl XII:s garderob. Eftersläppet är en tillställning för middagsgästerna men övriga är också välkomna. Dresscoden är strikt - frack eller mörk kostym för herrar, finare för damer. Eftersläppet brukar i regel fortsätta ända till morgondagens sillfrukost.

Klädsel

Festdräkt eller högtidsdräkt innebär alltså frack med vit väst, frackskjorta, vit fluga, sam svarta lackskor eller skor av tunn chevreau (i brist på nämnda – vanliga välputsade svarta skor). Om man har en folkdräkt kan man även bära den. Frackskjortan och västen skall helst inte synas under rockens framkant. Armbandsur är inte etikettsmässigt men ett fint fickur är ett stiligt alternativ. Till fracken bärs eventuella ordnar. Om man inte har ordnar är en prydligt vikt näsduk i bröstfickan att rekommendera. Observera dock att näsduk och ordnar inte bärs tillsammans. Nationsbanden bärs på det sättet att eget band (Nylands) bärs överst tvärs över bröstet börjande från höger till vänster. Sedan kan två andra nationsband fästas under. Resterande nationsband skall bäras i frackjackans vänstra bröstficka. Ordnarna fästs under vänstra bröstfickan. För kvinnor innebär högtidsdräkten lång balklänning, eller folkdräkt, samt ordnar. Ordensbandet går för kvinnor från motsatt sida än för män, dvs. från vänster axel till höger höft. Bandet får inte röra vid naken hud.

Med ett litet kunnande om etiketten så blir festen mycket roligare och mindre förvirrande. Man skall också komma ihåg att etiketten är för att underlätta och skapa feststämning samt göra det lite exklusivt. Det mesta hinner bli naturligt redan efter ett par fester. Vi ses på Nationen!

Lucius-orden

Lucius-Orden, grundad 1991, är ett ordenssällskap inom Nylands Nation. Dess uppgift är att belöna aktiva nylänningar. För detta ändamål förlänar Orden medaljer och andra utmärkelsetecken. Vi är inte ett hemligt sällskap, trots att det för många oinvigda kan verka så. Orden står under Nylands Nation och banden förstärks ytterligare med att ordenssekreteraren, som sköter ordens vardagliga uppgifter, är en funktionär som väljs av nationsmötet. Nationens inspektor är Ordenskansler, kurator Ordens vicekansler och ordförande är ombudsman.

Verksamheten går ut på att årligen ordna ordenskapitel, i regel i samband med funktionärsbytet, samt att ungefär vart tredje år hålla den s.k. Stora Ordensdagen då alla som blivit riddare eller högre samlas på Nationen för trevlig samvaro i form av festmiddag. Det är ett ypperligt tillfälle att få träffa gamla aktiva nationsvänner!

Orden leds av ett organ som kallas för den Lucianska academien. Inom academien finns ett antal aktiva ledamöter som ser till att de praktiska ärendena blir skötta. I princip kan academien ses som ordens delegation och den aktiva gruppen, som är professriddare, är en slags styrelse. Academiledamöterna igenkänns av ett storkors med ett brett blått band som går över bröstet och professriddarna dessutöver med halskors / rosett i ett vitt band med blåa kanter.

Läs mer: Lucius-orden

ABI-info

När studentskrivningarna och därmed gymnasietiden börjar lida mot sitt slut är det dags att sikta blicken på nästa livsskede och det allra bästa det för med sig; studielivet.

Abimiddagen på Nylands Nation ordnas i maj och är ett perfekt tillfälle att bekanta sig med nationen och dess verksamhet i form av en traditionell nyländsk sits. Ifall du är Nylänning till ursprung eller i hjärtat, se till att inte missa denna fest!

På höstens sida ordnas Gulnäbbsintagning, en särskilt fin trerätters middag i vår Vikingasal, där nya studenter medtas som fullvärdiga nationsmedlemmar. Information om dessa och övriga evenemang dyker upp efterhand också på facebook.

Läs mer: ABI-info

Vännationer och föreningar

Finska vänner

Eteläsuomalainen osakunta

Vår systernation här i Helsingfors

www.etelasuomalainenosakunta.fi

Nyländska nationen vid Åbo akademi

Våra nyländska vänner i Åbo

www.nylandskanationen.org

Svenska vänner

Västgöta nation i Uppsala

www.vastgotanation.se

Värmlands nation i Uppsala

www.varmlandsnation.se

Wermlands Nation i Linköping

www.wermland.nation.liu.se

Wermlands Nation i Lund

www.wermlandsnation.se

Södermanland-Nerikes Nation i Uppsala

www.snerikes.se

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet

www.humf.su.se

Estniska vänner

Korporatsioon Ugala

www.korpugala.ee

Korporatsioon Filiae Patriae

www.cfp.ee

Norska vänner

Det Norske Studentersamfund

www.studentersamfundet.no

Danska vänner

Studenterforeningen

www.studenterforeningen.dk

Tyska vänner

Burschenschaft Arminia Marburg

www.arminia.net

Die Verbindung Berliner Studentinnen Lysistrata (VBSt Lysistrata)

www.lysi.de

Konstsamling

Nylands nation är en institution som med tiden blivit ägare till en betydelsefull konstsamling av unikt kulturhistoriskt värde. Nationshuset, konstsamlingen och arkivet utgör alla en viktig del av den historiska helheten. Förutom målningar, skulpturer och övriga konstföremål omfattar Nylands nations konstsamlingar också nationens bibliotek samt själva nationshusets interiör och fasta utsmyckning.

Läs mer: Konstsamling

Nationens historia

En nation i Åbo inom det svenska riket

Nylands Nation grundades år 1643 vid den Kungliga Akademin i Åbo som en nation för de nyländska studerandena. Akademin, grundad 1640, var det första universitet inom det svenska riket som officiellt indelade studenterna enligt landskap. Traditionen med nationer härstammar från Paris och de italienska universiteten på 1100-talet.

På grund av få existerande professurer vid Akademin utsågs professorn i naturvetenskaper Georgius Alanus till den första gemensamma inspektorn för ålänningarna, nylänningarna och österbottningarna. Inspektor övervakade studenternas flit och beteende, därtill verkade han även som medlare mellan universitetet och studenterna.

På 1720-talet blev nationerna mer etablerade vid universitetet. Studerandena började skriva in sig på den nation som representerade det landskap, som man ursprungligen kom från. Alla nylänningar skrev in sig t.ex. på Nylands nation.

Läs mer: Nationens historia

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
Finland

Visa alla kontaktuppgifter