Fyrk finns

Om du är medlem av Nylands Nation och i behov av stöd eller finansiering av dina studier, en studieresa, utlandsstudier eller forskning kan du ansöka om stipendium ut nationens fonder! Ansökningstiden för Nationens stipendier är årligen mellan 1:a och 31:a januari.

Ansökningstid: 1.1.2024 - 31.1.2024, kl. 23:59.

Till ansökningssystemet

Allmän information

Är du i behov av finansiellt stöd för eller finansiering av dina studier, en studieresa, utlandsstudier eller studiematerial? Nylands nation delar årligen ut stipendier ur: 

 • de fakultetsbundna fondgrupperna för studerande vid Helsingfors universitet (ordinarie medlemmar)
 • den allmänna fondgruppen för studerande vid andra högskolor (extra ordinarie medlemmar)
 • Hugo E. Pippings minnesfond (ordinarie medlemmar)
 • Kulturfonderna
 • forskarstipendier främst för studier till licentiat- eller doktorsgrad

Man kan endast söka ett stipendium, förutom studerande vid Helsingfors universitet som kan ansöka om både stipendium från sin fakultetsfondgrupp och från Hugo E. Pippings minnesfond. 

Ansökningstiden för nationens stipendium är januari månad. De beviljade stipendierna offentliggörs på nationens årsfest i början av april.

Allmänna förutsättningar för studiestipendierna (fakultetsbundna + fakultetsbundna):

 • Du är inskriven medlem 
 • Har betalat medlemsavgiften senast läsåret innan stipendierna lediganslås. NB! Ansökningar från personer som skrivit in sig samma läsår då de söker beaktas ej!
 • Har avlagt minst 70 studiepoäng
 • Stipendier tilldelas inte samma person två år i rad
 • Stipendier tilldelas inte i retroaktivt syfte
 • Ifall du redan har avlagt en magisterexamen kan du inte söka studiestipendium

Se noggrannare anvisningar för de olika fondgrupperna nedan.

Ansökan skall göras genom det digitala ansökningssystemet, förutom för kulturstipendierna som kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller postas till Nylands Nations kansli. Observera att vi inte beaktar försenade ansökningar, så posta din ansökan i tillräckligt god tid, så att den hinner fram tills givet datum eller lämna in den direkt till kansliet (observera kansliets öppethållstider). Ansökan måste vara framme före kansliet stängs på den sista ansökningsdagen.

Till ansökningssystemet

De fakultetsbundna fondgrupperna och Hugo E. Pippings minnesfond

Studerande vid Helsingfors universitet kan söka stipendium ur de fakultetsbundna fondgrupperna, vilka är: 

 • den medicinska fondgruppen, 
 • den juridiska fondgruppen, 
 • den humanistiska fondgruppen, 
 • den matematisk-naturvetenskapliga fondgruppen, 
 • den agrikultur-forstvetenskapliga fondgruppen och 
 • den statsvetenskapliga fondgruppen 

De fakultetsbundna stipendierna är ämnade som ekonomiskt stöd under studietiden och särskilt för att slutföra studierna, samt speciella ändamål såsom utlandsstudier och resor relaterade till studierna. Stipendiernas storlek är 2000-4000 euro.

Stipendierna kan endast sökas av studerande vid respektive fakulteter vid Helsingfors universitet. NB! Studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan söker stipendium ur den statsvetenskapliga fondgruppen och studerande vid den beteendevetenskapliga fakulteten söker stipendium ur den humanistiska fondgruppen. Studerande vid den farmaceutiska och den biovetenskapliga fakulteten riktar sina ansökningar till den matematisk-naturvetenskapliga fondgruppen.  

Till alla ansökningar skall du bifoga ett officiellt, elektroniskt bestyrkt studieprestationsutdrag som du beställer via Sisu. Dessutom skall du till en ansökan för en resa bifoga reseplan och kostnadskalkyl. Till ansökningar för utlandsstudier skall du bifoga kostnadskalkyl, studieplan och bevis på beviljad studieplats. Du förväntas kunna redovisa kort för ändamålet för stipendiet i ansökningsblanketten. Studeranden vid Helsingfors universitet som kan ansöka om både stipendium från sin fakultetsfondgrupp och från Hugo E. Pippings minnesfond. 

Ur Hugo E. Pippings minnesfond delas ett större stipendium av en bestämd storlek, ca 5 000 € till en ordinarie medlem av nationen som är på slutrakan av sina studier och som målmedvetet och med ansvarskänsla fullföljer sina studier. I utdelningen av Hugo E. Pippings minnesstipendium värderas nationsaktivitet högt. 

Till ansökningssystemet

Den allmänna fondgruppen

Stipendier ur den allmänna fondgruppen kan beviljas till extra ordinarie medlemmar av Nylands Nation. De allmänna stipendierna är ämnade för ekonomiskt stöd under studietiden, särskilt för att slutföra studierna, samt för speciella ändamål såsom utlandsstudier och resor relaterade till studierna. Stipendier tilldelas inte samma person två år i rad. Du kan ansöka om ett stipendium av storleken 2000-4000€. 

Ansökan skall göras genom det digitala ansökningssystemet. Till alla ansökningar skall du bifoga ett officiellt, elektroniskt bestyrkt studieprestationsutdrag. Observera också att ett från högskolans webbportal utskrivet studieprestationsutdrag inte nödvändigtvis är ett officiellt studieprestationsutdrag. Följ din egen högskolas instruktioner för att få ett officiellt studieprestationsutdrag. 

Dessutom skall du till en ansökan för en resa bifoga reseplan och kostnadskalkyl. Till ansökningar för utlandsstudier skall du bifoga kostnadskalkyl, studieplan och bevis på beviljad studieplats.  Du förväntas kunna redovisa kort för ändamålet för stipendiet i ansökningsblanketten. 

Till ansökningssystemet

Kulturfonderna

Kulturfonderna delar ut stipendier för "främjande av kulturarbete bland Nylands svenska befolkning". De här stipendierna kan också beviljas till personer och sammanslutningar som inte hör till nationen. Kulturfonden har ingen ansökningsblankett. För att ansöka om stipendium skall du lämna in en fritt formulerad ansökan med redogörelse för ändamålet av stipendiet och noggranna uppgifter om sammanslutningen eller personen som den gäller. Ansökan lämnas per e-post till nationens stipendiesekreterare: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller per post till kansliet. Den sammanlagda årliga utdelningen för kulturstipendierna är ca 10 000 €.  

Mottagare av stipendium på över 1000€ skall lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts till nationens stipendiesekreterare före utgången av januari följande år.

Till ansökningssystemet

Forskarstipendierna

Forskarstipendium kan sökas av en Nylänning, som har avlagt högre högskoleexamen och som bedriver forskning som syftar till licentiat- eller doktorsgrad. Stipendium kan också beviljas för post doc-forskning, för forskning under de fem första åren efter disputation. Forskarstipendierna omfattar stipendier för heltidsforskning för ett halvt år (ca 13 500€) eller ett helt år (ca 27 000€). För dessa stipendier förutsätts att den sökande forskar på heltid. Mindre summor kan också beviljas för forskning på heltid för kortare perioder eller som delfinansiering av forskningsprojekt, vilket skall anges i den fritt formulerade ansökan. Ansökningarna skall göras via det elektroniska ansökningssystemet.  

Stipendieansökningarna med behövliga bilagor skall vara inskickade via ansökningssystemet senast den sista ansökningsdagen. Alla sökanden meddelas om beslutet via ansökningssystemet kring nationens årsfest i april. En redogörelse för hur stipendiet använts skall lämnas in till nationens stipendiesekreterare före utgången av januari följande år. 

Till ansökan skall bifogas; ett fritt formulerat motiveringsbrev som riktas till De Äldres Råd (den instans vid nationen som delar ut stipendierna), en forskningsplan (max 4 sidor inklusive litteraturförteckning), akademisk rekommendation och CV med en förteckning över publicerade arbeten. Avhandlingens problemställning skall beskriva forskningen, så att den kan förstås av en lekman och vid behov publiceras i samband med en förteckning över publicerade stipendier. Alla bilagor skall lämnas in elektroniskt via ansökningssystemet och tillfrågningar till rekommendationerna kan skickas via systemet.

Ansökningarna om forskarstipendium bedöms av en särskild stipendienämnd som består av nationens kurator samt 3-5 medlemmar som representerar olika ämnesområden och som är förtrogna med forskning. 

Till ansökningssystemet

Frågor gällande ifyllandet av stipendieansökan? Stipendiesekreteraren hjälper dig gärna!

Alla kontaktuppgifter

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com