Fyrk finns

Om du är medlem av Nylands Nation och i behov av stöd eller finansiering av dina studier, en studieresa, utlandsstudier eller forskning kan du ansöka om stipendium ut nationens fonder! Ansökningstiden för Nationens stipendier är årligen mellan 1:a och 31:a januari.

Ansökningstid: 3.1.2022 - 31.1.2022, kl. 23:59.

Allmän information

Är du i behov av stöd eller finansiering av dina studier, en studieresa, utlandsstudier eller studiematerial och är inskriven medlem i Nylands nation vid Helsingfors universitet kan du söka stipendium ur nationens fonder. Nylands nation delar ut stipendier ur den allmänna fondgruppen, de fakultetsbundna fondgrupperna och ur kulturfonderna. Dessutom utdelas ett stipendium ur Hugo E. Pippings minnesfond och forskarstipendier främst för studier till licentiat- eller doktorsgrad.

För att ansöka om stipendium skall du vara inskriven som medlem och ha betalat medlemsavgiften senast läsåret innan stipendierna lediganslås. Ansökningar från personer som skrivit in sig samma läsår då de söker beaktas ej!

Ansökan skall göras genom det digitala ansökningssystemet, förutom för kulturstipendierna som skall postas. Posta din ansökan i tillräckligt god tid, så att den hinner fram tills givet datum eller lämna in den direkt till kansliet (observera kansliets öppethållstider). Ansökan måste vara framme före kansliet stängs på den sista ansökningsdagen.

Allmänna fondgruppen

Stipendier ur den allmänna fondgruppen utdelas till extraordinarie medlemmar av Nylands Nation. De allmänna stipendierna är ämnade för ekonomiskt stöd under studietiden, särskilt för att slutföra studierna, samt för speciella ändamål såsom utlandsstudier och resor relaterade till studierna. 

En allmän förutsättning för att kunna tilldelas stipendium är att du kommit en bit på väg med sina studier (minst 70 sp), detta för att se till att stipendierna går till seriösa studerande. Stipendier tilldelas inte samma person två år i rad. Du kan ansöka om ett stipendium av storleken 1500-3000€. Ifall du redan har en magisterexamen kan fakultetsbundna stipendier och stipendier ur den allmänna fondgruppen inte sökas.

Studerande vid andra universitet och högskolor kan söka om understöd för slutförandet av studier, utlandsstudier och studierelaterade resor från de allmänna grupperna. Observera att stipendier inte utdelas i retroaktivt syfte. Till alla ansökningar skall du bifoga ett officiellt, elektroniskt bestyrkt studieprestationsutdrag. Dessutom skall du till en ansökning för en resa bifoga reseplan och kostnadskalkyl. Till ansökningar för utlandsstudier skall du bifoga kostnadskalkyl, studieplan och bevis på beviljad studieplats.  Du förväntas kunna redovisa kort för ändamålet för stipendiet i ansökningsblanketten. Man kan endast söka ett stipendium, förutom studeranden vid Helsingfors universitet som kan ansöka om både stipendium från sin fakultetsfondgrupp och från Hugo E. Pippings minnesfond. 

Observera också att ett från högskolans webbportal utskrivet studieprestationsutdrag inte nödvändigtvis är ett officiellt studeprestationsutdrag. Följ din egen högskolas instruktioner för att få ett officiellt studieprestationsutdrag.

Till ansökningssystemet

De fakultetsbundna fondgrupperna

Fakultetsbundna stipendier utdelas ur de medicinska, juridiska, humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga och statsvetenskapliga fondgrupperna till ordinarie medlemmar i Nylands Nation (dvs som studerar vid Helsingfors universitet). 

De fakultetsbundna stipendierna är ämnade som ekonomiskt stöd under studietiden och särskilt för att slutföra studierna, samt speciella ändamål såsom utlandsstudier och resor relaterade till studierna. Ur de här fonderna beviljas samma person i princip inte stipendium två år i rad. Stipendiernas storlek är 1500-3000 euro.

Stipendierna kan endast sökas av studerande vid respektive fakulteter vid Helsingfors universitet. Nylands nations fakultetsbundna fondgrupper är den juridiska, medicinska, humanistiska, statsvetenskapliga, matematisk-naturvetenskapliga och agrikultur-forstvetenskapliga fondgruppen. Studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan söker stipendium ur den statsvetenskapliga fondgruppen och studerande vid den beteendevetenskapliga fakulteten söker stipendium ur den humanistiska fondgruppen. Studerande vid den farmaceutiska och den biovetenskapliga fakulteten riktar sina ansökningar till den matematisk-naturvetenskapliga fondgruppen. 

En allmän förutsättning för att kunna tilldelas stipendium är att du kommit en bit på väg med sina studier (minst 70 sp), detta för att se till att stipendierna går till seriösa studerande. Stipendier tilldelas inte samma person två år i rad. Du kan ansöka om ett stipendium av storleken 1500-3000€. Ifall du redan har en magisterexamen kan fakultetsbundna stipendier och stipendier ur den allmänna fondgruppen inte sökas.

Studerande vid Helsingfors universitet kan söka om understöd för slutförandet av studier, utlandsstudier och studierelaterade resor från de fakultetsbundna grupperna. Observera att stipendier inte utdelas i retroaktivt syfte.  Till alla ansökningar skall du bifoga ett officiellt, elektroniskt bestyrkt studieprestationsutdrag. Dessutom skall du till en ansökning för en resa bifoga reseplan och kostnadskalkyl. Till ansökningar för utlandsstudier skall du bifoga kostnadskalkyl, studieplan och bevis på beviljad studieplats.  Du förväntas kunna redovisa kort för ändamålet för stipendiet i ansökningsblanketten. Studeranden vid Helsingfors universitet som kan ansöka om både stipendium från sin fakultetsfondgrupp och från Hugo E. Pippings minnesfond. 

Observera också att ett från högskolans webbportal utskrivet studieprestationsutdrag inte nödvändigtvis är ett officiellt studeprestationsutdrag. Följ din egen högskolas instruktioner för att få ett officiellt studieprestationsutdrag.

Till ansökningssystemet

Hugo E. Pippings minnesfond

Ur Hugo E. Pippings minnesfond delas ett större stipendium av en bestämd storlek, ca 5 000 € till en ordinarie medlem av nationen som är på slutrakan av sina studier och som målmedvetet och med ansvarskänsla fullföljer sina studier. I utdelningen av Hugo E. Pippings minnesstipendium värderas nationsaktivitet högt.

Till ansökningssystemet

Forskarstipendier

Stipendieansökningarna med behövliga bilagor skall vara inskickade via ansökningssytemet senast den sista ansökningsdagen. De beviljade stipendierna delas ut på nationens årsfest i början av april. Alla sökanden meddelas via ansökningssytemet i god tid. En redogörelse för hur stipendiet använts skall lämnas in till nationens stipendiesekreterare före utgången av januari följande år.

Forskarstipendium kan sökas av en Nylänning, som har avlagt högre högskoleexamen och som bedriver forskning som syftar till licentiat- eller doktorsgrad. Stipendium kan också beviljas för post doc-forskning, för forskning under de fem första åren efter disputation. Forskarstipendierna omfattar stipendier för heltidsforskning för ett halvt år (ca 13 000€) eller ett helt år (ca 26 000€). För dessa stipendier förutsätts att den sökande forskar på heltid. Mindre summor kan också beviljas för forskning på heltid för kortare perioder eller som delfinansiering av forskningsprojekt, vilket skall anges i den fritt formulerade ansökan. Ansökningarna skall göras via det elektroniska ansökningssystemet. 

Till ansökan skall bifogas; ett fritt formulerat motiveringsbrev som riktas till De Äldres Råd (den instans vid nationen som delar ut stipendierna), en forskningsplan (max 4 sidor inklusive litteraturförteckning), akademisk rekommendation  och CV med en förteckning över publicerade arbeten. Avhandlingens problemställning skall beskriva forskningen, så att den kan förstås av en lekman och vid behov publiceras i samband med en förteckning över publicerade stipendier. Allt skall lämnas in elektroniskt via ansökningssystemet.

Ansökningarna om forskarstipendium bedöms av en särskild stipendienämnd som består av nationens kurator samt 3-5 medlemmar som representerar olika ämnesområden och som är förtrogna med forskning. 

Till ansökningssystemet

Kulturfonderna

Kulturfonderna delar ut stipendier för "främjande av kulturarbete bland Nylands svenska befolkning". De här stipendierna kanockså utdelas till personer och sammanslutningar som inte hör till nationen. Kulturfonden har ingen färdig ansökningsblankett. För att ansöka om stipendium skall du lämna in en fritt formulerad ansökan med ändamålet med stipendiet och noggranna uppgifter om sammanslutningen eller personen som den gäller. Ansökan lämnas per e-post till nationens stipendiesekreterare: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Den sammanlagda årliga utdelningen är ca 10 000 €. 

Mottagare av stipendium på över 1000€ skall lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts till nationens stipendiesekreterare före utgången av januari följande år.

Utdelning och redovisning

Alla ansökningar görs via ansökningssystemet. Med ett officiellt studieutdrag menas ett som är elektroniskt bestyrkt av högskolan. Stipendieansökningarna skall vara inskickade via ansökningssystemet senast den sista ansökningsdagen. De beviljade stipendierna delas ut på nationens årsfest i början av april.

Alla sökanden meddelas via systemet i god tid om ett stipendium beviljats eller inte. Mottagare av Hugo E. Pippings minnesfonds stipendium skall lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts till nationens stipendiesekreterare före utgången av januari följande år.

Information om stipendier

För mera information om stipendierna kontakta eller stipendiesekreteraren eller nationens kansli. Kontakta i första hand stipendiesekretararen. Stipendiesekreterarens epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Nylands nations kansli är öppet:

  • mån - ons kl. 11-14
  • tors kl. 14-18
  • fre. kl. 11-14

Telefon +358 (0)50 469 8553, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Frågor gällande ifyllandet av stipendieansökan? Stipendiesekreteraren hjälper dig gärna!

Alla kontaktuppgifter

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com